Algemene verkoopsvoorwaarden LPG Techniek Van Meenen bvba

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden.
  Consumenten die aankopen doen via onze website kunnen gebruik maken van de HERROEPINGSCLAUSULE:

  De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 2. Al onze offertes gelden slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order of bestelling verbindt de klant doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de drie dagen na deze bevestiging. Alle offertes zijn tevens onderhevig aan eventuele schommelingen der grondstofprijzen, valuta of lonen.
 3. Termijnen voor levering of uitvoering der werken, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden. Verzending van goederen (installaties, onderdelen e.d.m.) geschieden uitsluitend op verantwoordelijkheid van de geadresseerde. In geval van beschadiging, vertraging, geheel of gedeeltelijk teloorgaan van de koopwaar, zal de bestemmeling desgevallend zijn verhaal uitoefenen tegen de vervoerder, zonder dat hij zich op die feiten mag beroepen om de betaling te weigeren, te verminderen of uit te stellen.
 4. Wijzigingen van opdracht of bestelling zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst en mits betaling der eventuele bijkomende kosten.
 5. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Eeklo, tenzij anders bepaald.
 6. Bij laattijdige betaling is onmiddellijk een intrest eisbaar van 1% per maand en dit zonder ingebrekestelling. Alle inningskosten vallen steeds ten laste van de schuldenaar.
 7. Elke vertraging van betaling door om het even welke reden geeft ons eveneens het recht om het contract te verbreken en onmiddellijk de betaling te eisen van alle verschuldigde bedragen.
  Het recht wordt voorbehouden om de goederen aan te rekenen in de mate van hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.
 8. Bij wanbetaling is de schuldenaar, buiten de innings-, protest- e.a. kosten en buiten de intrest en geldingskosten, een schadevergoeding verschuldigd van 15% op de hoofdsom, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2500 EUR. Ook deze vergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar.
 9. Alle klachten moeten geschieden bij de aflevering, tenzij anders bepaald.
 10. Voor geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 11. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings-, of plaatsingsbon e.d.m. verbindt zich solidair met de rechtspersonen in wiens naam hij handelt.
 12. Op al onze producten geldt er een garantie van 12 maanden, te rekenen vanaf leveringsdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 13. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde
  van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.
  Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.
  De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
  Indien de koper achterstallige of onbetaalde facturen heeft, dan hebben wij het recht van retentie op de wagen of onbetaalde goederen zolang zijn volledig tegoed niet werd vereffend.
 14. De ruimten waar de wagen – uitgerust met een gasinstallatie – ondergebracht wordt, dient te worden voorzien van een doeltreffende verluchting. De wagen voorzien van een gasinstallatie wordt niet gestald in de nabijheid van een brandhaard (vb. c.v., ketel e.d.m. of eventuele elektrische toestellen die kunnen aanleiding geven tot ontsteking van eventueel lekgas)
 15. Indien de klant ons verzoekt een wagen voor een inspectie, reparatie of onderhoud van de gasinstallatie ten zijne huize of bij derden af te halen en/of terug te brengen, geschiedt dit uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid voor het geval zich alsdan een ongeval voordoet waarbij zijn wagen en/of derden schade ondergaan.
  Ons personeel wordt alsdan geacht te handelen in opdracht en voor rekening van de klant.
 16. Wanneer gasinstallaties of wisselstukken door klanten als dusdanig worden gekocht, dienen zij deze, voor wat betreft de zichtbare gebreken – onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Indien deze wisselstukken niet nieuw zijn, worden zij verkocht in de staat
  waarin zij zich bevinden en kan omtrent de zichtbare en onzichtbare gebreken niet worden gereclameerd.
 17. Personen of bedrijven welke bij ons onderdelen kopen, dragen de volle verantwoordelijkheid voor de door hen gemonteerde onderdelen.
 18. De klant is ervan op de hoogte gesteld dat bij eventuele vlamterugslag (backfire) de schade niet kan verhaald worden op de installateur en/of verkoper.
 19. Injectiewagens dienen steeds op benzine gestart te worden.
 20. Bij klachten over de gasinstallatie en bij plaatsing van een gasinstallatie zal de koper er steeds voor zorgen dat de wagen op benzine motorisch perfect in staat is vooraleer hij zijn voertuig bij de installateur binnen brengt.
 21. Herstellingen die gebeuren tijdens de garantieperiode vallen slechts onder de garantie als deze worden uitgevoerd door LPG Techniek Van Meenen zelf. Herstellingen die niet worden uitgevoerd door LPG Techniek Van Meenen worden in geen geval terugbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 22. Cilinderkoppen, kleppen en klepzettingen zijn niet door de waarborg van LPG-Techniek Van Meenen gedekt. De plaatsing van een LPG- bestendige cilinderkop met versterkte kleppen en klepzittingen is steeds ten laste van de klant en moet als supplement bij de prijs van de LPG- installatie worden gerekend.